پست های ارسال شده در آدر سال 1390

دوست

ارزش دوست یک دنیاست         گرچه آخرش ناپیداست                         من به آخرش نمی اندیشم           چونکه همین دوست داشتن زیباست  
/ 0 نظر / 5 بازدید

نگاه درست

من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد,بلکه میگویم برای بار دوم نیز باید نگاه کرد.                                                             
/ 0 نظر / 10 بازدید

بهترین ها

ارزش هرکس به اندازه همان چیزیست که به آن دل می بندیمپس به بهترین ها دل ببند.                                                               
/ 0 نظر / 9 بازدید

عاشقی

 فاصله با آرزو های ما چه کرذ؟ کاش میشد عاشقی را توبه کرد.                                                              
/ 1 نظر / 10 بازدید

سرنوشت

  بسیار بودند کسانی که برایم دست تکان دادند اما... کم بودند کسانی که تکانم دادند.                                                   (دکتر شریعتی)                  ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید