پست های ارسال شده در آبان سال 1390

عاشقی

 فاصله با آرزو های ما چه کرذ؟ کاش میشد عاشقی را توبه کرد.                                                              
/ 1 نظر / 10 بازدید

سرنوشت

  بسیار بودند کسانی که برایم دست تکان دادند اما... کم بودند کسانی که تکانم دادند.                                                   (دکتر شریعتی)                  ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید