فرشتگان

فرشتگان از خدا پرسیدند : خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری چرا غم را آفریدی؟

خداوند گفت : غم را برای خودم آفریدم چون این مخلوق من تا غمگین نباشد یاد خالق نمی افتد.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید